ALL A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z #

Napoleon: [Napoleon fails to bowl a strike.] Merde! Merde! Merde! Merde! Merde! Merde! Merde! Merde! Merde! (Shit! Shit! Shit! Shit! Shit! Shit! Shit! Shit! Shit!)
  »   More Quotes from
  »   More Quotes from
  »   Back to the